Ostoskori

Tietosuojatiedot

1. Yleissäädökset

1.1. Nämä tietosuojatiedot säätävät henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja säilyttämisen periaatteista. Henkilötietoja kerää, käsittelee ja säilyttää rekisterinpitäjä OÜ Siberi Seder (jäljempänä rekisterinpitäjä).
1.2. Rekisteröity yksityisyydensuojan tarkoituksessa on asiakas tai muu luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.
1.3. Asiakas yksityisyydensuojan tarkoituksessa on jokainen, joka ostaa tuotteita tai palveluita rekisterinpitäjän kotisivulta.
1.4. Rekisterinpitäjä noudattaa lainsäädännössä säädettyjä tietojen käsittelyn periaatteita, muun muassa rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Rekisterinpitäjä pystyy vakuuttamaan, että henkilötietoja käsittelyssä on noudatettu lainsäädännön asettamia vaatimuksia.

2. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja säilyttäminen

2.1. Henkilötiedot, joita rekisterinpitäjä kerää, käsittelee ja säilyttää, on kerätty sähköisesti, lähinnä kotisivun ja sähköpostin välityksellä.
2.2. Rekisteröity antaa jakamalla henkilötietonsa suoraan tai epäsuorasti rekisterinpitäjän kotisivulla tuotteita tai palveluita ostaessaan rekisterinpitäjälle oikeuden henkilötietojen keräämiseen, käyttämiseen ja käsittelemiseen tietosuojatiedoissa säädettyjen tavoitteiden tarkoituksessa.
2.3. Rekisteröity on vastuussa siitä, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita, paikkaansa pitäviä ja kokonaisia. Tietoisesti väärien tietojen antamisen katsotaan olevan tietosuojavaatimusten laiminlyömisen. Rekisteröity on velvoitettu ilmoittamaan rekisterinpitäjälle antamiensa henkilötietojen muuttumisesta.
2.4. Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa rekisteröidyn antamien väärien tietojen johdosta rekisteröidylle tai kolmansille henkilöille aiheutetuista vahingoista.

3. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

3.1. Rekisterinpitäjä saa käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:
3.1.1. Etu- ja sukunimi;
3.1.2. Puhelinnumero;
3.1.3. Sähköpostiosoite;
3.1.4. Toimitusosoite;
3.1.5. Pankkitilin numero;
3.1.6. Pankkikortin muut tiedot;
3.2. Rekisterinpitäjällä on edellä mainittujen lisäksi oikeus kerätä asiakkaan osalta julkisissa rekistereissä saatavissa olevia tietoja.
3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellisesta perustasta on säädetty yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 1 momentin kohdissa a), b), c) ja f):
a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelemiseen yhdessä tai useammassa tarkoituksessa;
b) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn kanssa solmitun sopimuksen noudattamiseen tai sopimusten tekemistä edeltävien, rekisteröidyn haluamien toimenpiteiden toteuttamiseen;
c) henkilötietojen käsittely on tarpeellista rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseen;
f) henkilötietojen käsittely on tarpeellista rekisterinpitäjän tai kolmannen henkilön oikeusperusteen tapauksessa, paitsi jos rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, joiden johdosta on henkilötietoja suojattava menevät tällaisen oikeusperusteen edelle, erityisesti silloin, kun rekisteröity on lapsi.
3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaisesti:
3.4.1. Käsittelyn tarkoitus – kansallinen turvallisuus
Henkilötietojen maksimisäilytysaika – laissa säädettyjen määräaikojen mukaisesti
3.4.2. Käsittelyn tarkoitus – tilauksen käsittely
Henkilötietojen maksimisäilytysaika – 6 kuukautta 
3.4.3. Käsittelyn tarkoitus – verkkokaupan palveluiden toimivuuden varmistaminen
Henkilötietojen maksimisäilytysaika – 6 kuukautta
3.4.4. Käsittelyn tarkoitus – asiakaspalvelu
Henkilötietojen maksimisäilytysaika – 6 kuukautta
3.4.5. Käsittelyn tarkoitus – rahoitustoiminta, kirjanpito
Henkilötietojen maksimisäilytysaika – laissa säädettyjen määräaikojen mukaisesti
3.4.6. Käsittelyn tarkoitus – markkinointi
Henkilötietojen maksimisäilytysaika – 3 vuotta
3.5. Rekisterinpitäjällä on oikeus asiakkaiden henkilötietoja toimittamiseen kolmansille henkilöille, jollaisia ovat mm. henkilötietojen käsittelijät, kirjanpitäjän, kuljetus- ja kuriiriyhtiön, pankkisiirtopalveluita tarjoavat yritykset ym. Rekisterinpitäjä on henkilötietojen rekisterinpitäjä. Rekisterinpitäjä välittää maksusuoritusten toteuttamiseen tarvittavat henkilötiedot henkilötietojen käsittelijälle Maksekeskus AS:lle.
3.6. Rekisterinpitäjä soveltaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyssä ja säilyttämisessä järjestöllisiä ja teknisiä toimenpiteitä, jotka varmistavat henkilötietojen suojaamisen satunnaisen tai laittoman tuhoamisen, muuttamisen, julkistamisen tai minkä tahansa muun laittoman käsittelyn varalta.
3.7. Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjen tietoja käsittelyn tarkoituksesta riippuen, mutta enintään 5 vuoden ajan.

4. Rekisteröidyn oikeudet

4.1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin ja saada tieto siitä, mitä henkilötietoja on kerätty.
4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja hänen henkilötietojensa käsittelystä.
4.3. Rekisteröidyllä on oikeus korjata tai täydentää epätarkkoja tietoja.
4.4. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, niin rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa.
4.5. Rekisteröity voi oikeuksiensa toteuttamiseen ottaa yhteyttä verkkokaupan asiakaspalveluun, lähettämällä viestin osoitteeseen info@siberiseeder.ee
4.6. Rekisteröidyllä on oma toimittaa oikeuksiensa puolustamiseen valitus Viron tietosuojavirastoon (Andmekaitseinspektsioon).

5. Loppusäädökset

5.1. Nämä tietosuojatiedot on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivini 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), Viron tasavallan henkilötietojen suojaamisesta annetun lain sekä EU:n lainsäädännön nojalla.
5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus tietosuojatietojen kokonaisvaltaiseen tai osalliseen muuttamiseen, josta ilmoitetaan rekisteröidyille kotisivun www.siberiseeder.ee kautta.

Tuote lisättiin ostoskoriisi!